De Stichting


In de statuten werd als doel van de stichting beschreven “begaafde jonge mensen, die zelf of, indien zij minderjarig zijn, wier ouders, voogden of verzorgers niet of niet genoegzaam in staat zijn de kosten van hun studie te dragen, door middel van beurzen in staat te stellen hun studie aan te vangen, voort te zetten en / of te voltooien”.
Deze studie diende in principe aan een theologische faculteit in Nederland te worden verricht, bij voorkeur die aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Wanneer een begunstigde van het fonds van studierichting veranderde, kwam de ondersteuning door het fonds onmiddellijk te vervallen. De kandidaten dienden (belijdend) lid van de Nederlandse Hervormde Kerk te zijn en verklaren te geloven "in God den Vader en in Jezus Christus Zijnen enig geboren Zoon, enigen Verlosser der wereld en in den Heiligen Geest".
In de statuten werd een volgorde van prioriteiten voor de behandeling van aanvragen bij het fonds vastgelegd.
Als eerste zou het kind van de Hervormde predikant van Koudekerke of van één van diens voorgangers in aanmerking komen, daarna kinderen van actuele of voormalige predikanten uit de Hervormde ring Vlissingen. In een volgende stap kwamen ook studenten voor ondersteuning in aanmerking, die “op Walcheren of in Nieuw en Sint Joosland zijn geboren” – niet meer noodzakelijk kinderen van predikanten, dus! Vervolgens studenten die in de provincie Zeeland geboren waren “en ten laatste (zij), die elders zijn geboren, gaande steeds kinderen van Hervormde predikanten vóór alle anderen”.
 
Het Han Gerlach-fonds vandaag
 
Als gevolg van kundig en behoedzaam beheer, beschikt het Han Gerlach Fonds nog altijd over een imposant vermogen. Om het vermogen niet buiten proporties te laten aangroeien, heeft het bestuur in de afgelopen tientallen jaren de doelgroep aanzienlijk uitgebreid. Zo worden vandaag niet alleen aan talrijke studenten theologie, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland, beurzen verstrekt. Ieder jaar wordt ook een tiental beurzen toegekend aan predikanten of kerkelijk werkers van deze kerk, die een nascholing volgen die met hoge kosten verbonden is (bijv. klinisch-pastorale vorming, of een opleiding in contextueel pastoraat). Via KerkinActie (Stichting de Zending der Protestantse Kerk in Nederland) worden Afrikaanse studenten theologie ondersteund, die in dat continent aan een protestantse opleiding studeren. Verder gaat er jaarlijks een groot bedrag naar het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie. Recentelijk heeft het bestuur besloten om voortgezette scholing en toerusting van predikanten in Zuid-Afrika en diverse landen in Oost-Europa financieel te ondersteunen. Bij de beoordeling van aanvragen hanteert het bestuur een tweetal criteria:

  • het moet gaan om theologische vorming en toerusting, en
  • het karakter van de begunstigde persoon of instantie dient protestants (in Nederland: PKN) te zijn.